REGULAMIN  KONKURSU „PRZEBIERZ SIĘ ZA ULUBIONĄ POSTAĆ Z DISNEYA!”

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa się  konkurs pod nazwą “PRZEBIERZ SIĘ ZA ULUBIONĄ POSTAĆ Z DISNEYA” (zwany dalej „Konkursem”).
 2. Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4 Poz. 27 ze zm.)
 3. Konkurs  odbywa  się  z  zachowaniem  zasad  dotyczących  ochrony  danych  osobowych zgodnie z  ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.).
 4. Organizatorem Konkursu jest Follow The Step Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy Smolna 38/1, 00-375 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS: 0000663978, REGON: 5252699433, NIP: 366578758 („Organizator”)
 5. Regulamin określa zasady udziału w organizowanym Konkursie i warunki uczestnictwa w Konkursie, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.
 6. Konkurs trwa do 5.06.2024r do godziny 12:00.
 7. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.followthestep.com
 • 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba, która ukończyła 13 rok życia posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie oraz inne zgody wymagane przez niniejszy regulamin) zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jest zarejestrowana na portalu społecznościowym Instagram (zwana dalej „Uczestnikiem”).
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub współpracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest:
  a) opublikowanie zdjęcia pod postem konkursowym na jednym z dwóch wydarzeń Disney Księżniczki Koncert (Wrocław, Gdańsk/Sopot), które znajdują się w serwisie Facebook, przedstawiającego Osobę przebraną za ulubioną postać z Disneya,
  b) administratorem danych zebranych na potrzeby realizacji konkursu jest Follow The Step Sp. z o.o.. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu będzie odbywać się w celach związanych z realizacją oraz przeprowadzeniem Konkursu.
 3. Akceptując niniejszy Regulamin Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie, w tym  podawanie do wiadomości publicznej treści przesłanej Pracy oraz informacji o przyznaniu nagrody na kanałach społecznościowych Organizatora (Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat). Wyrażenie ww. zgody na Upublicznienie Projektu nie oznacza przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych do Projektu.
 4. Niedopuszczalne jest:
 • naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności wykorzystywanie w Konkursie profili osób trzecich oraz profili niezgodnych z regulaminem;
 • naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów niniejszego Regulaminu;
 • podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności zamieszczanie w odpowiedziach konkursowych wulgaryzmów, treści obraźliwych itp.
 1. W przypadku podejrzenia o działania niezgodne z regulaminem Serwisu Facebook lub niniejszym Regulaminem, Organizator ma prawo w każdym momencie do:
 • natychmiastowego wykluczenia Uczestnika z Konkursu poprzez usunięcie jego pracy konkursowej;
 • pominięcia Uczestnika w procesie rozdysponowania nagród.

 

 • 3 ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW SPOŚRÓD UCZESTNIKÓW KONKURSU
 1. Organizator przewidział w ramach Konkursu 4 nagrody (słownie: cztery) w postaci 4 poczwórnych wejściówek, po dwie na każde miasto, na Disney Księżniczki Koncert (Wrocław, Gdańsk/Sopot)
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 6.06.2023r. o 12:00 pod postem Konkursowym.
 3. Nagroda w postaci biletów zostanie przesłana na podany przez Zwycięzców adres e-mail.
 4. Zwycięzcy Konkursu ani jakikolwiek inny Uczestnik Konkursu nie może domagać się zamiany nagrody na inną ani wypłaty jej ekwiwalentu pieniężnego.
 5. Z uwagi na charakter Konkursu, który jest konkursem z dziedziny kultury, nagrody w Konkursie zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • 4 REKLAMACJE
 1. Organizator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania świadczonych w ramach realizacji Konkursu usług, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Uczestników Konkursu. W przypadku wystąpienia problemów w realizacji Konkursu Uczestnik zgłosi ten fakt Organizatorowi Konkursu.
 2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres: Follow The Step, ul. Smolna 38/1, 00-375 Warszawa, dopisek: „Konkurs Disney Przebranie”.
 3. W reklamacji Uczestnik powinien podać imię i nazwisko, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem usługi.
 4. Reklamację należy składać przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (decyduje data stępla pocztowego).
 5. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Uczestnika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 6. Organizator udzieli odpowiedzi na otrzymaną reklamacje, w postaci zwrotnej wiadomości.
 7. Reklamacje spóźnione lub niezgodne ze wskazaniami Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci Internet, funkcjonowanie Serwisu Facebook, Snapchat, Instagram, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci Internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci Internet.
 3. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Konkursie.
 4. Tytuły poszczególnych paragrafów Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą wpływać na interpretację postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania konkursu, jednak zmiana ta nie może wpływać na przebieg Konkursu.

 

Wsparcie ze środków Subwencji Finansowej udzielonej przez PFR S.A.