Regulamin korzystania z kart przedpłaconych

 

TERMINOLOGIA

WYDAWCA – a) Follow The Step sp. z o.o., 00-375 Warszawa, ul. Smolna 38 lok. 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000663978,

b) Fest Festival sp. z o.o., 00-375 Warszawa, ul. Smolna 38 lok. 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000766893,

d) Festiwal Wisłoujście sp. z o.o., 80-834 Gdańsk, ul. Św Ducha 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Gdańsk-Północ w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000851271,

d) Concept Art sp. z o.o., 78-300 Świdwin, Niemierzyno 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000885708,

e) Perfect Serve sp. z o.o., 00-375 Warszawa, ul. Smolna 38 lok. 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000927107

KARTA FEST Festival – (dalej zwana również Kartą) plastikowa karta posiadająca pasek magnetyczny, wydana przez Wydawcę i umożliwiająca Użytkownikowi realizację bezgotówkowej płatności za Towary w Punktach Sprzedaży na terenie Wydarzenia.

WYDARZENIE – impreza odbywająca się w Chorzowie w dniach 10-14 sierpnia 2022, której organizatorem jest Wydawca – FEST Festival.

UŻYTKOWNIK – osoba, będąca uczestnikiem Wydarzenia, która nabywa od Wydawcy Kartę FEST Festival.

PUNKT OBSŁUGI – punkt znajdujący się na terenie Wydarzenia, prowadzący obsługę Kart FEST Festival, tj. ich aktywację, sprzedaż oraz doładowanie.

PUNKT SPRZEDAŻY – punkty znajdujące się na terenie Wydarzenia, prowadzące sprzedaż Towarów.

TOWARY – przedmioty, towary lub usługi oferowane do sprzedaży na terenie Wydarzenia

TERMINAL POS  – oznacza terminale umożliwiające dokonywanie transakcji przy użyciu Karty FEST Festival

SALDO – kwota środków znajdująca się na Karcie FEST Festival.

WARUNKI OGÓLNE

1. Poprzez wydanie Karty FEST Festival Wydawca zobowiązuje się umożliwić Użytkownikowi dokonywanie za pomocą tej karty płatności za Towary w Punktach Sprzedaży zlokalizowanych na terenie Wydarzenia.

2. Karta FEST Festival pozwala Użytkownikowi nabywać Towary wyłącznie w Punktach Sprzedaży działających na terenie Wydarzenia, należącego do Wydawcy.

3. Karta FEST Festival służy wyłącznie do nabywania asortymentu Towarów dostępnych w Punktach Sprzedaży podczas i na terenie Wydarzenia.

4. Karta FEST Festival stanowi instrument płatniczy w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych. Zgodnie z art. 6 pkt 11) lit a) i b) Ustawy o usługach płatniczych, przepisy tej ustawy nie mają jednak zastosowania do Karty FEST Festival.

5. Karta FEST Festival od momentu aktywacji ważna jest nie dłużej niż do końca 14 sierpnia 2022 roku.

ZASADY KORZYSTANIA

1. Na Wydarzeniu Użytkownik może posługiwać się Kartą FEST Festival wielokrotnie i płacić nią za Towary w Punktach Sprzedaży.

2. Płatność za Towary dokonywana jest poprzez wprowadzenie odpowiedniej kwoty na Terminalu POS i potwierdzenie transakcji poprzez użycie paska magnetycznego Karty na Terminalu POS. Po dokonaniu transakcji Saldo karty pomniejszane jest o kwotę odpowiadającą wartości transakcji.

3. Punkty Sprzedaży mogą odmówić realizacji transakcji w przypadku braku dostatecznych środków na Karcie FEST Festival

4. Po dokonaniu autoryzacji transakcji za pomocą Karty FEST Festival, Użytkownik nie ma możliwości odwołania dokonanej transakcji.

5. Karty FEST Festival podrobione, zniszczone lub uszkodzone w stopniu lub w sposób uniemożliwiający ich odczytanie lub mogący budzić wątpliwości co do ich autentyczności, nie mogą zostać wymienione na Towary i nie będą przyjmowane przez Punkty Sprzedaży na Wydarzeniu.

6. Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania Karty FEST Festival z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępniania jej osobom nieuprawnionym. Po wydaniu Karty FEST Festival Użytkownikowi, Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się Kartą FEST Festival przez osobę trzecią, jak również za uszkodzenie lub utratę Karty FEST Festival z przyczyn nie wynikających z winy Wydawcy.

DZIAŁANIA I FUNKCJONALNOŚĆ

1. Kartę FEST Festival można otrzymać wyłącznie w Punkcie Obsługi na terenie Wydarzenia. Warunkiem wydania Karty FEST Festival jest jej pierwsze doładowanie co najmniej na minimalną kwotę określoną w niniejszym regulaminie. Po pierwszym doładowaniu Karta zostaje Aktywowana przez Wydawcę i wydana Użytkownikowi.

2. Punkt Obsługi będzie otwarty w dniach 10, 11, 12, 13, 14 sierpnia 2022, każdorazowo w godzinach trwania Wydarzenia.

3. Jednorazowo możliwe jest otrzymanie tylko 1 Karty FEST Festival.

4. Doładowanie Karty FEST Festival możliwe jest wyłącznie w Punkcie Obsługi za pomocą gotówki.

5. Minimalna kwota pierwszego doładowania wynosi 10 (słownie: dziesięć) polskich złotych.

6. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia Salda Karty FEST Festival w Punkcie Obsługi oraz w Punktach Sprzedaży.

7. Karty FEST Festival oraz niewykorzystane środki nie podlegają zwrotowi.

REKLAMACJE

1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji W formie pisemnej korespondencji przesłanej na adres: ul. Smolna 38/1, 00-375 Warszawa.

2. Wydawca rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 35 powyżej w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Wydawcy listem poleconym. Składający reklamacje musi posiadać dowód nadania listu poleconego. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Wydawca powiadamia Użytkownika listownie.

3. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej sugeruje się dodanie dopisku „Reklamacja”. Dopisek taki nie jest jednak warunkiem rozpoznania reklamacji.

4. Reklamacje mogą być składane niezwłocznie po stwierdzeniu okoliczności uzasadniających ich złożenie.

5. Użytkownik powinien w miarę możliwości dostarczyć Wydawcy wszelkie informacje i dokumenty dotyczące składanej reklamacji, które mogą być pomocne przy jej rozpoznaniu.

OSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Nabycie Karty FEST Festival przez Użytkownika oznacza wyrażenie zgody na treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie się do przestrzegania jego zapisów.

2. Wydawcy przysługuje prawo zmiany niniejszego regulaminu, o ile nie będzie to skutkowało uszczupleniem praw Użytkowników, w przypadku gdy zmiana taka będzie konieczna w celu usunięcia oczywistych błędów lub omyłek w treści regulaminu lub w celu dostosowania regulaminu do obowiązujących przepisów prawa lub gdyby potrzeba zmiany wynikła z okoliczności niezależnych od Wydawcy, które wystąpiły po ogłoszeniu regulaminu, a których Wydawca nie mógł wcześniej przewidzieć. Wydawca informuje o zmianach regulaminu na stronie internetowej Wydawcy, tj. festfestival.pl

 

Wsparcie ze środków Subwencji Finansowej udzielonej przez PFR S.A.