Regulamin korzystania z szatni na wydarzeniach organizowanych przez Follow The Step Sp z o.o.

 

1. Regulamin korzystania z szatni podczas organizowanych przez Follow The Step imprezach („Regulamin”), określa zasady udostępniania osobom trzecim (tj. uczestnikom oraz gościom wydarzenia) szatni administrowanej przez „Follow The Step Sp. z o.o.” (odpowiednio: „Organizator”, „Szatnia”) oraz przechowywania w niej przedmiotów pozostawionych przez te osoby.

2. Szatnia otwierana jest na równocześnie z godziną rozpoczęcia imprezy, a zamykana w momencie (i) wydania wszystkich pozostawionych w niej okryć wierzchnich lub innych przedmiotów, lub (ii) opuszczenia terenu imprezy przez ostatniego uczestnika lub gościa, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Poza w/w sytuacjami Szatnia nie funkcjonuje.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin funkcjonowania Szatni oraz zamykania Szatni w określonych dniach i godzinach. Skorzystanie z tego prawa nie powoduje żadnej odpowiedzialności Organizatora.

4. Szatnia przyjmuje, w celu przechowania, za wynagrodzenie lub bez wynagrodzenia, wyłącznie okrycia wierzchnie.

5. Osoby obsługujące Szatnię są zobowiązane do zachowania należytej staranności w przechowywaniu powierzonych im rzeczy, w szczególności zaś do utrzymania ich w stanie niepogorszonym.

6. Szatnia nie prowadzi depozytu przedmiotów wartościowych oraz nie przyjmuje, w celu przechowania następujących przedmiotów: pieniędzy, kluczy, dokumentów, biżuterii i kosztowności innego rodzaju, weksli, czeków i innych papierów wartościowych, przedmiotów mogących wyrządzić szkodę osobom trzecim lub ich mieniu, w szczególności przez uszkodzenie lub zanieczyszczenie, jak również mogących uszkodzić lub zanieczyścić teren Szatni, przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych, przedmiotów wywołujących odczucie odrazy, zwierząt, w tym wszelkich zwierząt domowych w klatkach lub pojemnikach.

7. Pozostawienie w Szatni przedmiotów określonych w punkcie 6 bez wiedzy osób obsługujących Szatnię stanowi naruszenie Regulaminu. Osoba pozostawiająca takie przedmioty czyni to na własne ryzyko i odpowiedzialność.

8. Przyjęcie rzeczy na przechowanie w Szatni następuje w drodze fizycznego przekazania rzeczy przez osobę wyrażającą wolę skorzystać z Szatni obsługującemu Szatnię. Osoba obsługująca Szatnię następnie wydaje osobie przywieszkę z numerkiem, stanowiącą dowód przyjęcia rzeczy na przechowanie. Wydanie rzeczy z Szatni następuje wyłącznie za okazaniem przywieszki z numerkiem. Osoba obsługująca Szatnię wyróżnia widocznym identyfikatorem.

9. Osoba obsługująca Szatnię nie jest zobowiązana do potwierdzenia zgodności tożsamości osoby przekazującej rzeczy do przechowania z osobą, która zwraca się o wydanie rzeczy na podstawie wydanej przywieszki.

10. W przypadku zagubienia przywieszki i żądania wydania przechowywanych rzeczy, osoba obsługująca Szatnię jest zobowiązana do: poinformowania osoby, która zgubiła przywieszkę o konieczności poczekania do momentu wydania wszystkich pozostałych w Szatni okryć i przedmiotów; oraz do uprawdopodobnienia faktu pozostawienia rzeczy poprzez rozmowę z osobą żądającą ich wydania dotyczącej cech charakterystycznych rzeczy.

11. Za rzeczy pozostawione na terenie imprezy poza Szatnią Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

12. Rzeczy pozostawione w Szatni przechowywane są przez okres 5 dni. Po upływie tego okresu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę.

13. Każdy korzystający z Szatni jest zobligowany do zapoznania się z powyższym Regulaminem i przestrzegania jego zasad. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu. Uznaje się, że każda osoba, przed pozostawieniem swoich przedmiotów w Szatni, zapoznała się z postanowieniami Regulaminu i zobowiązała się do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.

14. Aktualny tekst Regulaminu dostępny jest przy Szatni oraz na stronach internetowych Organizatora.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

16. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania Szatni można zgłaszać do Organizatora na adres [email protected].

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 stycznia 2019 r.

 

Wsparcie ze środków Subwencji Finansowej udzielonej przez PFR S.A.