Regulamin


RESTRYKCJE SANITARNE W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-CoV-2

PRZED WYDARZENIEM

Zgodnie z Rozporz膮dzeniem Rz膮du z 1.03.2022 roku certyfikaty UCC nie s膮 ju偶 wymagane.

W TRAKCIE WYDARZENIA:

馃げ 馃挧聽ZDEZYNFEKUJ R臉CE PRZED WEJ艢CIEM DO OBIEKTU LUB NA TEREN IMPREZY.

馃 鉀旓笍 JE呕ELI JESTE艢 CHORY LUB MASZ OBJAWY CHOROBY NIE MO呕ESZ WZI膭膯 UDZIA艁U W IMPREZIE.

馃摚聽STOSUJ SI臉 DO WSZYSTKICH POLECE艃 WYDAWANYCH PRZEZ OBS艁UG臉 WYDARZENIA.

NIEPE艁NOLETNI UCZESTNICY IMPREZ

Osoby niepe艂noletnie,聽kt贸re uko艅czy艂y 16 lat聽mog膮 uczestniczy膰 w koncercie samodzielnie pod warunkiem posiadania wa偶nego biletu oraz zobowi膮zani s膮 do posiadania przy wst臋pie na Teren Imprezy dokumentu potwierdzaj膮cego wiek. Brak dokumentu jest r贸wnoznaczny z odmow膮 wst臋pu bez opiekuna.

Uczestnikiem koncertu mo偶e by膰 osoba ma艂oletnia聽poni偶ej 16 roku 偶ycia,聽pod opiek膮 osoby pe艂noletniej i na wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣膰 osoby pe艂noletniej, pod kt贸rej piecz膮 pozostaje, po nabyciu bilet贸w wst臋pu zar贸wno dla osoby ma艂oletniej jak i pe艂noletniej.

鉂楋笍Opiekunowie zobowi膮zani s膮 do posiadania wype艂nionego o艣wiadczenia (wz贸r –聽o艣wiadczenie opiekuna ma艂oletniego). Osoba pe艂noletnia mo偶e by膰 opiekunem maksymalnie pi臋ciu ma艂oletnich os贸b uczestnicz膮cych w Imprezie.聽Posiadanie lub wype艂nienie formularza na miejscu nie upowa偶nia osoby niepe艂noletniej poni偶ej 16 roku 偶ycia do samodzielnego wst臋pu na teren imprezy.

鉂楋笍UWAGA!聽Organizator w stosunku do wybranych wydarze艅 mo偶e wprowadzi膰 inne ograniczenia wiekowe, o kt贸rych poinformuje na stronie internetowej wydarzenia.聽

 

Tych przedmiot贸w nie zabieraj na nasze wydarzenia!

馃毇聽聽zakaz wnoszenia sprz臋tu rejestruj膮cego audio-video, w tym dron贸w i selfiestick贸w oraz okre艣lonych w regulaminie aparat贸w foto

馃毇聽zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiot贸w, w tym broni, petard, rac

馃毇聽zakaz wnoszenia alkoholu i聽艣rodk贸w odurzaj膮cych

馃毇聽zakaz wnoszenia w艂asnych napoj贸w i聽jedzenia

馃毇聽zakaz wnoszenia zamkni臋tych paczek, pakunk贸w itd.

 

REGULAMIN IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ FOLLOW THE STEP

POSTANOWIENIA OG脫LNE:

Regulaminy poszczeg贸lnych Imprez oraz dodatkowe regulaminy zakupu bilet贸w na poszczeg贸lne Imprezy s膮 dost臋pne na stronach internetowych dedykowanych Imprezom oraz na stronie Organizatora i mog膮 zawiera膰 dodatkowe istotne informacje oraz r贸偶nice proceduralne. W przypadku rozbie偶no艣ci pomi臋dzy wymienionymi dokumentami przewa偶aj膮ce znaczenie ma regulamin Imprezy oraz regulamin zakupu bilet贸w na poszczeg贸lne Imprezy.

1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: „Regulaminem”) zosta艂 wydany na podstawie przepis贸w ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpiecze艅stwie imprez masowych, opubl. Dz.U. 2015 poz. 2139 (zwanej dalej „Ustaw膮”) oraz na podstawie przepis贸w Kodeksu Cywilnego.

2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprez (zwanej dalej: „Imprez膮”), tj. przez sp贸艂k臋: FOLLOW THE STEP SP. Z O.O. z siedzib膮 w Warszawie przy ul. Smolna 38/1, wpisan膮 do rejestru przedsi臋biorc贸w przez S膮d Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 663978, (zwan膮 dalej: „Organizatorem”).

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich os贸b, kt贸re w czasie trwania Imprezy b臋d膮 przebywa膰 na terenie, na kt贸rym przeprowadzana jest Impreza. Ka偶da osoba przebywaj膮ca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowi膮zana jest stosowa膰 si臋 do postanowie艅 niniejszego Regulaminu.

4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpiecze艅stwa Imprezy poprzez okre艣lenie zasad zachowania si臋 os贸b obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na kt贸rym przeprowadzana jest Impreza, a tak偶e urz膮dze艅, znajduj膮cych si臋 na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowi膮zk贸w uczestnik贸w Imprezy w zwi膮zku z nabyciem biletu wst臋pu na Imprez臋.

5. Poni偶sze okre艣lania u偶ywane w Regulaminie b臋d膮 mia艂y nast臋puj膮ce znaczenie:

a) „Bilet” oznacza jednorazow膮 indywidualn膮 zgod臋 wej艣cia na Imprez臋, lub oznacza indywidualn膮 zgod臋 wej艣cia na Imprez臋, kt贸ry przy pierwszym wej艣ciu na Teren Imprezy podlega wymianie na Identyfikator (opask臋);”Identyfikator” oznacza identyfikator wydawany przez Organizatora przy wej艣ciu na Teren Imprezy za zwrotem Biletu; Identyfikator b臋dzie mia艂 posta膰 opaski, kt贸rej wz贸r ustala Organizator, umieszczonej na trwa艂e na r臋ce; z Identyfikatora mo偶e korzysta膰 tylko jedna osoba; uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utrat臋 jego wa偶no艣ci; zakazane jest odst臋powanie Identyfikatora. Ka偶dy Uczestnik Imprezy dokonuje wymiany Biletu na Identyfikator osobi艣cie;

b) „Sektory” oznacza poszczeg贸lne strefy na Terenie Imprezy: (I) Strefa Imprezy Masowej P艂yta, (II) Strefa Imprezy Masowej Trybuny, (II) Strefa Gastronomiczno-sprzeda偶owa, do kt贸rych dost臋p uzale偶niony jest od nabycia odpowiedniego rodzaju Biletu

c) „S艂u偶by Porz膮dkowe” i 鈥濻艂u偶by Informacyjne鈥 oznaczaj膮 powo艂ane przez Organizatora osoby, w tym pracownik贸w agencji ochrony os贸b lub mienia, legitymuj膮cych si臋 identyfikatorem, do dbania o bezpiecze艅stwo os贸b uczestnicz膮cych w Imprezie, w tym do kontroli uprawnie艅 Uczestnik贸w do wst臋pu na Teren Imprezy. Cz艂onkowie S艂u偶b Porz膮dkowych i Informacyjnych posiadaj膮 identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawieraj膮ce: nazw臋 wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografi臋, okres wa偶no艣ci, piecz臋膰 i podpis wystawcy;

d) „Teren Imprezy” oznacza miejsce, w kt贸rym przeprowadzana jest Impreza. Miejsce mo偶e zosta膰 zmienione z wa偶nych powod贸w i podane do publicznej wiadomo艣ci przed Imprez膮

e) „Uczestnik Imprezy” oznacza osob臋 uczestnicz膮c膮 w Imprezie na podstawie Biletu. Uczestnikiem Imprezy mo偶e by膰 tak偶e osoba ma艂oletnia do 16-tego roku 偶ycia, pod opiek膮 osoby pe艂noletniej i na wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣膰 osoby pe艂noletniej, pod kt贸rej piecz膮 pozostaje, po nabyciu Bilet贸w zar贸wno dla osoby ma艂oletniej jak i pe艂noletniej; osoba ma艂oletnia powy偶ej 16-tego roku 偶ycia – samodzielnie. Z posiadania biletu zwolnione s膮 dzieci poni偶ej 3 roku 偶ycia. Zwolnienie z konieczno艣ci zakupu biletu nale偶y udokumentowa膰 dowolnym dokumentem potwierdzaj膮cym wiek dziecka.

SPRZEDA呕 BILET脫W:

6. Bilety sprzedawane s膮 wy艂膮cznie w autoryzowanych punktach sprzeda偶y oraz na stronie www.followthestep.going1.4ourclient.com oraz oficjalnych stronach imprez organizowanych przez Follow The Step. Do ceny nadrukowanej na bilecie mo偶e by膰 doliczana op艂ata serwisowa zale偶nie od op艂at obowi膮zuj膮cych w poszczeg贸lnych kana艂ach sprzeda偶y bilet贸w. Lista pozosta艂ych autoryzowanych punkt贸w sprzeda偶y jest dost臋pna na stronie www.followthestep.going1.4ourclient.com na ko艅cu regulaminu.

Organizator w uzasadnionych przypadkach, w szczeg贸lno艣ci z przyczyn technicznych lub produkcyjnych, jest uprawniony do zwrotu biletu lub zmiany pierwotnie zam贸wionych miejsc na inne zar贸wno przed, jak i w trakcie wydarzenia.

7. Zakazana jest odsprzeda偶 Bilet贸w na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny spos贸b wskazuj膮cy na zarobkowy charakter takiej odsprzeda偶y. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia w艂asno艣ci Bilet贸w, w tym tak偶e w charakterze nagr贸d w konkursach, loteriach, w sprzeda偶y premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, cho膰by by艂o ono nieodp艂atne.

8. Organizator informuje, 偶e zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykrocze艅: „Kto nabywa w celu odprzeda偶y z zyskiem bilety wst臋pu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolno艣ci albo grzywny. Usi艂owanie oraz pod偶eganie i pomocnictwo s膮 karalne.”

9. Bilet upowa偶niaj膮cy do wej艣cia na Imprez臋 musi by膰 oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowie艅 Regulaminu mo偶e by膰 uniewa偶niony przez Organizatora. Organizator ostrzega, 偶e kupno Bilet贸w od os贸b postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmow臋 wymiany Biletu na Identyfikator i wst臋pu na Imprez臋.

Organizator informuje, i偶 unikalny kod kreskowy znajduj膮cy si臋 na ka偶dym Bilecie upowa偶nia do jednorazowego wst臋pu na Teren Imprezy. W przypadku opuszczenia Terenu Imprezy, ponowny wst臋p jest mo偶liwy jedynie po nabyciu kolejnego Biletu. Organizator ostrzega, 偶e w przypadku udost臋pnienia Biletu (w jakiejkolwiek formie) osobie trzeciej, Bilet ten mo偶e by膰 wykorzystany przez t臋 osob臋, co w konsekwencji spowoduje, 偶e nabywca Biletu spotka si臋 z odmow膮 wst臋pu na Imprez臋.

W przypadku gdy bilet przy pierwszym wej艣ciu na Teren Imprezy zostanie wymieniony na Identyfikator (opask臋). Ka偶dorazowe wej艣cie na Teren Imprezy przys艂uguje tylko Uczestnikowi z nieuszkodzonym Identyfikatorem umocowanym na trwa艂e na r臋ku.

W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest ma艂oletni w wieku poni偶ej 16 lat, mo偶e on uczestniczy膰 w Imprezie wy艂膮cznie pod opiek膮 osoby pe艂noletniej 鈥撀爋piekuna prawnego lub聽osoby upowa偶nionej na pi艣mie przez opiekuna prawnego, kt贸ra przy pierwszym wej艣ciu na Imprez臋 w punkcie informacyjnym przeka偶e deklaracj臋 o odpowiedzialno艣ci za osob臋 ma艂oletni膮 wg wzoru opracowanego przez Organizatora. Osobape艂noletnia mo偶e by膰 opiekunem maksymalnie pi臋ciu ma艂oletnich os贸b uczestnicz膮cych w Imprezie.

UWAGA! Organizator w stosunku do wybranych wydarze艅 mo偶e wprowadzi膰 inne ograniczenia wiekowe, o kt贸rych poinformuje na stronie internetowej wydarzenia.

10. W przypadku, gdy osoba niepe艂nosprawna chce uczestniczy膰 w Imprezie wraz z opiekunem ka偶da z tych os贸b zobowi膮zana jest do nabycia Bilet贸w.

Zwrot lub zamiana bilet贸w mo偶liwe s膮聽wy艂膮cznie w przypadku odwo艂ania Imprezy, przeniesienia Imprezy do innej miejscowo艣ci lub zmiany terminu odbycia si臋 Imprezy. W takim przypadku Organizator ka偶dorazowo og艂asza informacj臋 o mo偶liwo艣ci zwrotu bilet贸w.

Zwrot bilet贸w聽w przypadku przeniesienia Imprezy do innej miejscowo艣ci lub zmiany terminu planowanego rozpocz臋cia imprezy聽mo偶liwy jest jedynie do momentu nadej艣cia terminu faktycznego rozpocz臋cie Imprezy. Po tym terminie mo偶liwe jest jedynie zainicjowanie procedury reklamacyjnej, niezale偶nie od tego, czy bilet wst臋pu zosta艂 wykorzystany. Wnioski o zwrot biletu z艂o偶one po up艂ywie聽terminu faktycznego rozpocz臋cia Imprezy nie b臋d膮 uwzgl臋dniane.

Zwrot bilet贸w mo偶liwy jest jedynie w miejscu ich zakupu lub, w przypadku bilet贸w聽nabytych w sieci, za聽po艣rednictwem us艂ugodawcy, za po艣rednictwem kt贸rego zosta艂y one nabyte.
Bilety niewykorzystane nie podlegaj膮 mo偶liwo艣ci zwrotu.

Nabywca biletu oraz Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomo艣ci, 偶e Organizator nie przewiduje mo偶liwo艣ci przekazywania bilet贸w innych u偶ytkownikom aplikacji Going App.

Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za bilety zakupione w nieautoryzowanych punktach sprzeda偶y, kt贸re podane s膮 przez organizatora w oficjalnej komunikacji imprezy.

Organizator nie jest zobowi膮zany do zwrotu pieni臋dzy z tytu艂u niewykorzystanego biletu.

WST臉P NA TEREN IMPREZY I DO SEKTOR脫W:

11. Wst臋p na Teren Imprezy przys艂uguje osobom posiadaj膮cym Bilety oraz dow贸d to偶samo艣ci lub nieuszkodzonym Identyfikatorem umocowanym na trwa艂e na r臋ku, zgodny ze wzorem Oranizatora.

W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest ma艂oletni w wieku poni偶ej 16. lat, mo偶e on uczestniczy膰 w Imprezie wy艂膮cznie pod opiek膮 osoby pe艂noletniej, kt贸ra przy pierwszym wej艣ciu na Imprez臋 w punkcie informacyjnym podpisze deklaracj臋 o odpowiedzialno艣ci za osob臋 ma艂oletni膮 wg wzoru opracowanego przez Organizatora.

W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest ma艂oletni w wieku do 3 lat, ma on obowi膮zek posiada膰 ochraniacze s艂uchu.

UWAGA! Organizator w stosunku do wybranych wydarze艅 mo偶e wprowadzi膰 inne ograniczenia wiekowe, o kt贸rych poinformuje na stronie inrentowej wydarzenia.

12. Bez wzgl臋du na spe艂nienie powy偶szych przes艂anek okre艣lonych w pkt. 12 powy偶ej, Organizator zobowi膮zany jest zgodnie z przepisami Ustawy odm贸wi膰 wst臋pu na Teren Imprezy:

a) osobom wobec kt贸rych zosta艂o wydane orzeczenie zakazuj膮ce wst臋pu na imprez臋 masow膮 lub zobowi膮zuj膮ce do powstrzymania si臋 od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez s膮d wobec skazanego w zwi膮zku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolno艣ci albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 pa藕dziernika 1982 r. o post臋powaniu w sprawach nieletnich, a tak偶e osobom wobec kt贸rych zosta艂 wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy,

b) osobom, kt贸re odmawiaj膮 poddania si臋 czynno艣ciom, o kt贸rych mowa w pkt. 22 Regulaminu.

c) osobie znajduj膮cej si臋 pod widocznym wp艂ywem alkoholu, 艣rodk贸w odurzaj膮cych, psychotropowych lub innych podobnie dzia艂aj膮cych 艣rodk贸w,

d) sobie posiadaj膮cej bro艅 lub inne niebezpieczne przedmioty, materia艂y wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materia艂y po偶arowo niebezpieczne, napoje alkoholowe (nie dotyczy piwa do 3,5% nabytego na terenie), 艣rodki odurzaj膮ce lub substancje psychotropowe.

e) osobie zachowuj膮cej si臋 agresywnie, prowokacyjnie albo w inny spos贸b stwarzaj膮cej zagro偶enie dla bezpiecze艅stwa lub porz膮dku publicznego.

13. Ocena przedmiot贸w i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych nale偶y do S艂u偶b Porz膮dkowych.

14. Organizator Imprezy mo偶e odm贸wi膰 wst臋pu na Imprez臋 oraz przebywania na niej osobom:

a) nie posiadaj膮cym Identyfikatora,

b) nosz膮cym buty o metalowych zako艅czeniach,

c) kt贸rych wygl膮d zewn臋trzny uniemo偶liwia identyfikacj臋,

d) posiadaj膮cym plastikowe, szklane, metalowe pojemniki lub puszki itp.,

e) nie posiadaj膮cym dokumentu to偶samo艣ci.

15. Wst臋p do poszczeg贸lnych Sektor贸w maj膮 osoby legitymuj膮ce si臋 odpowiednim Biletem.

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZ膭DKOWE OBOWI膭ZUJ膭CE NA TERENIE IMPREZY:

16. Organizator zapewnia bezpiecze艅stwo osobom obecnym na Imprezie oraz porz膮dek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

a) S艂u偶by Porz膮dkowe i S艂u偶by Informacyjne wyr贸偶niaj膮ce si臋 elementami ubioru;

b) powo艂anie kierownika do spraw bezpiecze艅stwa, kieruj膮cego S艂u偶bami Porz膮dkowymi i Informacyjnymi i organizuj膮cego ich prac臋;

c) udost臋pnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

d) zmian臋 miejsca Imprezy na inne, je艣li zajdzie taka potrzeba.

17. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, kt贸re znajduj膮 si臋 na Terenie Imprezy zobowi膮zane s膮 stosowa膰 si臋 do polece艅 S艂u偶b Porz膮dkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpiecze艅stwa. Odmowa zastosowania si臋 do tych polece艅 mo偶e wynika膰 wy艂膮cznie z uwagi na ich sprzeczno艣膰 z powszechnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.

18. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, kt贸re znajduj膮 si臋 na Terenie Imprezy obowi膮zani s膮 zachowywa膰 si臋 w spos贸b nie zagra偶aj膮cy bezpiecze艅stwu innych os贸b obecnych na Imprezie, a w szczeg贸lno艣ci przestrzega膰 postanowie艅 Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznacze艅 i tablic informacyjnych, no艣nik贸w reklamowych, urz膮dze艅 i sprz臋tu znajduj膮cego si臋 na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowi膮zani s膮 korzysta膰 z pomieszcze艅 sanitarnych wy艂膮cznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

19. Zabrania si臋:

a) wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy kamer, sprz臋tu nagrywaj膮cego audio i video, oraz sprz臋tu fotograficznego mog膮cego mie膰 profesjonalne zastosowanie, w tym aparat贸w z wymienn膮 optyk膮, oraz aparat贸w z zoomem optycznym powy偶ej 6x. Niedozwolone jest wnoszenie statyw贸w, oraz tzw. selfiestick贸w, a zdj臋cia musz膮 by膰 robione dla cel贸w prywatnych. Nale偶y fotografowa膰 tak, by nie zas艂ania膰 sceny nikomu na widowni ani nie przeszkadza膰 osobom stoj膮cym w pobli偶u.

b) wprowadzania ps贸w i innych zwierz膮t na Teren Imprezy.

c) wnoszenia napoj贸w i jedzenia, z wy艂膮czeniem os贸b kt贸rych stan zdrowia wymaga specjalistycznej diety potwierdzonej orzeczeniem lekarskim.

d) wnoszenie du偶ych plecak贸w, a tak偶e toreb przekraczaj膮cych wymiary 11,4 cm x 16,51 cm

20. Organizator w zakresie okre艣lonym Ustaw膮 i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczeg贸lno艣ci zachowania os贸b, za pomoc膮 urz膮dze艅 rejestruj膮cych obraz i d藕wi臋k. Materia艂y zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mog膮ce stanowi膰 dowody pozwalaj膮ce na wszcz臋cie post臋powania karnego albo post臋powania w sprawach o wykroczenia lub dowody maj膮ce znaczenie dla tocz膮cych si臋 takich post臋powa艅, Organizator niezw艂ocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materia艂y, nie zawieraj膮ce dowod贸w pozwalaj膮cych na wszcz臋cie post臋powania karnego albo post臋powania w sprawach o wykroczenia lub dowod贸w maj膮cych znaczenie dla tocz膮cych si臋 takich post臋powa艅, przechowuje si臋 po zako艅czeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego miesi膮ca, a nast臋pnie ulegaj膮 komisyjnemu zniszczeniu.

21. S艂u偶by Porz膮dkowe i Informacyjne, legitymuj膮c si臋 identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, s膮 uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

a) sprawdzania uprawnie艅 do przebywania na Imprezie,

b) legitymowania os贸b w celu ustalenia ich to偶samo艣ci,

c) przegl膮dania zawarto艣ci baga偶y, odzie偶y os贸b, w przypadku podejrzenia, 偶e osoby te wnosz膮 lub posiadaj膮 przedmioty, o kt贸rych mowa w pkt. 12 d), 13 d) lub w pkt. 19 Regulaminu,

d) stwierdzania uprawnie艅 os贸b do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnie艅 – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

e) wydawania polece艅 porz膮dkowych osobom zak艂贸caj膮cym porz膮dek publiczny lub zachowuj膮cym si臋 niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych polece艅 – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

f) stosowania si艂y fizycznej w postaci chwyt贸w obezw艂adniaj膮cych oraz podobnych technik obrony w przypadku zagro偶enia d贸br powierzonych ochronie, nie zastosowania si臋 do polecenia opuszczenia terenu Imprezy lub w celu odparcia ataku na cz艂onka S艂u偶b Porz膮dkowych lub inn膮 osob臋, na zasadach okre艣lonych w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24.05.2013r. o 艣rodkach przymusu bezpo艣redniego i broni palnej;

g) uj臋cia, w celu niezw艂ocznego przekazania Policji, os贸b stwarzaj膮cych bezpo艣rednie zagro偶enie dla 偶ycia lub zdrowia ludzkiego, a tak偶e chronionego mienia.

22. S艂u偶by Porz膮dkowe lub Informacyjne s膮 obowi膮zane usun膮膰 z Terenu Imprezy osoby, kt贸re swoim zachowaniem zak艂贸caj膮 porz膮dek publiczny lub zachowuj膮 si臋 niezgodnie z Regulaminem.

23. Cz艂onkowie S艂u偶b Porz膮dkowych i Informacyjnych, w zale偶no艣ci od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mog膮 by膰 wyposa偶eni m.in. w:

a) r臋czne wykrywacze metalu,

b) wzory bilet贸w, identyfikator贸w i zaprosze艅,

c) inne niezb臋dne i prawnie dozwolone 艣rodki ochrony osobistej.

24. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie cz艂onek S艂u偶b Porz膮dkowych lub Informacyjnych dokonuje przez:

a) sprawdzenie, czy osoba ta posiada wa偶ny Bilet,

b) por贸wnanie okazanego dokumentu ze wzorem.

25. W przypadku stwierdzenia w zawarto艣ci przegl膮danych baga偶y lub odzie偶y przedmiot贸w, kt贸rych wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, cz艂onek S艂u偶b Porz膮dkowych odmawia wpuszczenia na imprez臋 osoby, u kt贸rej stwierdzono posiadanie tych przedmiot贸w, lub usuwa j膮 z miejsca przeprowadzania Imprezy.

26. W przypadku stwierdzenia w zawarto艣ci przegl膮danych baga偶y lub odzie偶y broni lub innych niebezpiecznych przedmiot贸w, napoj贸w alkoholowych, materia艂贸w wybuchowych, pirotechnicznych i po偶arowo niebezpiecznych oraz 艣rodk贸w odurzaj膮cych i psychotropowych, cz艂onek S艂u偶b Porz膮dkowych lub Informacyjnych dokonuje uj臋cia osoby, u kt贸rej w przegl膮danych baga偶ach lub odzie偶y stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporz膮dza protok贸艂 z tej czynno艣ci, a nast臋pnie przekazuje t臋 osob臋 Policji wraz z odebranymi przedmiotami.

27. Osobom, kt贸rym odm贸wiono wst臋pu na Imprez臋 lub przebywania na niej lub osobom usuni臋tym z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustaw膮 z uwagi na ich naruszenie nie przys艂uguje prawo zwrotu nale偶no艣ci za Bilet.

28. Zabrania si臋 prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek dzia艂alno艣ci handlowej lub innej zarobkowej, a tak偶e dzia艂alno艣ci reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.

29. Organizator wyznacza strefy podzia艂u Imprezy:

a) Zaplecze techniczno-socjalne,

b) Widownia w P艂ycie,

c) Widownia na Trybunach,

d) Zespo艂y wej艣cia g艂贸wnego,

e) Punkty sta艂ego zabezpieczenia przez s艂u偶by ochronne.

f) Strefy Gastronomiczne w kt贸rych dost臋pne b臋dzie piwo do 3,5% (z mo偶liwo艣ci膮 spo偶ycia tylko w tych strefach).

30. Organizator zapewnia bezpiecze艅stwo przeciwpo偶arowe poprzez zapewnienie, 偶e:

a) pracownicy obs艂ugi, S艂u偶by Porz膮dkowe i Informacyjne oraz Organizator musz膮 zna膰 rozmieszczenie podr臋cznego sprz臋tu ga艣niczego i hydrant贸w oraz zasady post臋powania na wypadek po偶aru;

b) S艂u偶by Porz膮dkowe i Informacyjne musz膮 by膰 przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania stra偶y po偶arnej, zasad u偶ycia podr臋cznego sprz臋tu ga艣niczego udzielania pierwszej pomocy medycznej.

31. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywaj膮ce na jej terenie, zobowi膮zuj膮 si臋 przestrzega膰 przepis贸w ustawy o wychowaniu w trze藕wo艣ci i przeciwdzia艂aniu alkoholizmowi.

PRAWA I OBOWI膭ZKI UCZESTNIK脫W IMPREZY:

32. Organizator informuje, 偶e z uwagi na znaczn膮 liczb臋 Uczestnik贸w, konieczno艣膰 dokonania wymiany Bilet贸w na Identyfikatory oraz niezb臋dne 艣rodki kontroli i bezpiecze艅stwa stosowane przy wej艣ciu na Imprez臋 Uczestnicy obowi膮zani s膮 przyby膰 na miejsce Imprezy z odpowiednim wyprzedzeniem.

33. Organizator informuje, 偶e Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywaj膮ca na Terenie Imprezy b臋dzie przebywa膰 ci膮gle w strefie g艂o艣nych d藕wi臋k贸w, mog膮cych spowodowa膰 uszkodzenie s艂uchu. Podczas Imprezy b臋d膮 u偶ywane 艣wiat艂a stroboskopowe.

34. Organizator utrwala r贸wnie偶 przebieg Imprezy dla cel贸w dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przysz艂ych latach, Organizatora oraz sponsor贸w. Wizerunek os贸b przebywaj膮cych na Terenie Imprezy mo偶e zosta膰 utrwalony, a nast臋pnie rozpowszechniany dla cel贸w dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

REKLAMACJE:

35. Wszelkie reklamacje mo偶na sk艂ada膰 w formie pisemnej najp贸藕niej w terminie 14 dni od dnia zako艅czenia Imprezy na nast臋puj膮cy adres korespondencyjny Organizatora:

聽 聽 FOLLOW THE STEP SP. Z O.O.聽

Smolna 38/1, 00-375 Warszawa.

36. Organizator rozpoznaje reklamacje z艂o偶one zgodnie z pkt. 35 powy偶ej w terminie 21 dni od dnia ich dor臋czenia Organizatorowi listem poleconym. Sk艂adaj膮cy reklamacje musi posiada膰 dow贸d nadania listu poleconego.

Ewentualne niedogodno艣ci zwi膮zane z ograniczon膮 widoczno艣ci膮, kt贸re wynikaj膮 z ustawienia element贸w nag艂o艣nienia, o艣wietlenia lub oznacze艅 sektor贸w oraz niedogodno艣ci zwi膮zane z nag艂o艣nieniem Imprezy podlegaj膮 ewentualnym reklamacjom tylko w dniu Imprezy oraz w trakcie jej trwania.

37. Warunkiem dochodzenia roszcze艅 jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o kt贸rej mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.

38. Administratorem danych osobowych jest Follow The Step Sp. Z o.o. z siedzib膮 w Warszawie, przy ul. Smolna 38/1 Warszawa 00-375. Dane osobowe przetwarzane s膮 w celu rozpatrywania reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania odpowiedzi na reklamacj臋. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania danych osobowych jest ich niezb臋dno艣膰 do realizacji cel贸w wynikaj膮cych z prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez administratora, polegaj膮cych rozpatrywaniu reklamacji. Administrator 聽mo偶e przetwarza膰 dane osobowe Uczestnik贸w tak d艂ugo, jak jest to konieczne do realizacji cel贸w, dla kt贸rych dane zosta艂y zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna lub inna wa偶na przyczyna uzasadniaj膮ca usuni臋cie, zniszczenie lub anonimizacj臋 tych danych.

39. Osobie, kt贸rej dane dotycz膮 przys艂uguje prawo do 偶膮dania od administratora dost臋pu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usuni臋cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a tak偶e prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

PRZEPISY KARNE WYNIKAJ膭CE Z USTAWY:

40. Kto nie wykonuje polecenia porz膮dkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub przez S艂u偶by Porz膮dkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolno艣ci albo grzywny.

41. Kto wnosi lub posiada na Imprezie bro艅, inne niebezpieczne przedmioty, materia艂y wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materia艂y po偶arowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolno艣ci.

POSTANOWIENIA KO艃COWE:

42. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy s膮 zastrze偶one na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gad偶ety dotycz膮ce Imprezy b臋d膮 sprzedawane wy艂膮cznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzeda偶y.

43. Status sponsora Imprezy przyznaje wy艂膮cznie Organizator.

44. Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za skutki dzia艂ania si艂y wy偶szej.

45. Niniejszy Regulamin jest dost臋pny:

a) na stronie internetowej www.followthestep.going1.4ourclient.com

b) w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy;

c) przy wej艣ciu na teren Imprezy;

d) na stronach internetowych oficjalnych dystrybutor贸w imprezy.

46. Korespondencj臋 do Organizatora kieruje si臋 na adres wskazany w pkt. 35 na pi艣mie, przesy艂k膮 polecon膮.

47. S艂u偶by Porz膮dkowe i Informacyjne mog膮 wydawa膰 w艂asne instrukcje bezpiecze艅stwa oraz ppo偶. zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.

48. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje si臋 przepisy Ustawy.

49. Organizatorowi przys艂uguje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczeg贸lno艣ci z uwagi na potrzeb臋 zapewnienia prawid艂owego przebiegu Imprezy oraz bezpiecze艅stwa Uczestnikom Imprezy.

Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem 2 czerwca 2020 roku.

Warszawa, dnia 2 czerwca 2020 roku.

Regulamin korzystania z szatni na wydarzeniach organizowanych przez Follow The Step Sp z o.o.

1. Regulamin korzystania z szatni podczas organizowanych przez Follow The Step imprezach (鈥濺egulamin鈥), okre艣la zasady udost臋pniania osobom trzecim (tj. uczestnikom oraz go艣ciom wydarzenia) szatni administrowanej przez 鈥濬ollow The Step Sp. z o.o.鈥 (odpowiednio: 鈥濷rganizator鈥, 鈥濻zatnia鈥) oraz przechowywania w niej przedmiot贸w pozostawionych przez te osoby.

2. Szatnia otwierana jest na r贸wnocze艣nie z godzin膮 rozpocz臋cia imprezy, a zamykana w momencie (i) wydania wszystkich pozostawionych w niej okry膰 wierzchnich lub innych przedmiot贸w, lub (ii) opuszczenia terenu imprezy przez ostatniego uczestnika lub go艣cia, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re z tych zdarze艅 nast膮pi wcze艣niej. Poza w/w sytuacjami Szatnia nie funkcjonuje.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin funkcjonowania Szatni oraz zamykania Szatni w okre艣lonych dniach i godzinach. Skorzystanie z tego prawa nie powoduje 偶adnej odpowiedzialno艣ci Organizatora.

4. Szatnia przyjmuje, w celu przechowania, za wynagrodzenie lub bez wynagrodzenia, wy艂膮cznie okrycia wierzchnie.

5. Osoby obs艂uguj膮ce Szatni臋 s膮 zobowi膮zane do zachowania nale偶ytej staranno艣ci w przechowywaniu powierzonych im rzeczy, w szczeg贸lno艣ci za艣 do utrzymania ich w stanie niepogorszonym.

6. Szatnia nie prowadzi depozytu przedmiot贸w warto艣ciowych oraz nie przyjmuje, w celu przechowania nast臋puj膮cych przedmiot贸w: pieni臋dzy, kluczy, dokument贸w, bi偶uterii i kosztowno艣ci innego rodzaju, weksli, czek贸w i innych papier贸w warto艣ciowych, przedmiot贸w mog膮cych wyrz膮dzi膰 szkod臋 osobom trzecim lub ich mieniu, w szczeg贸lno艣ci przez uszkodzenie lub zanieczyszczenie, jak r贸wnie偶 mog膮cych uszkodzi膰 lub zanieczy艣ci膰 teren Szatni, przedmiot贸w cuchn膮cych, zapalnych, 艂atwopalnych, wybuchowych oraz innych materia艂贸w niebezpiecznych, przedmiot贸w wywo艂uj膮cych odczucie odrazy, zwierz膮t, w tym wszelkich zwierz膮t domowych w klatkach lub pojemnikach.

7. Pozostawienie w Szatni przedmiot贸w okre艣lonych w punkcie 6 bez wiedzy os贸b obs艂uguj膮cych Szatni臋 stanowi naruszenie Regulaminu. Osoba pozostawiaj膮ca takie przedmioty czyni to na w艂asne ryzyko i odpowiedzialno艣膰.聽

8. Przyj臋cie rzeczy na przechowanie w Szatni nast臋puje w drodze fizycznego przekazania rzeczy przez osob臋 wyra偶aj膮c膮 wol臋 skorzysta膰 z Szatni obs艂uguj膮cemu Szatni臋. Osoba obs艂uguj膮ca Szatni臋 nast臋pnie wydaje osobie przywieszk臋 z numerkiem, stanowi膮c膮 dow贸d przyj臋cia rzeczy na przechowanie. Wydanie rzeczy z Szatni nast臋puje wy艂膮cznie za okazaniem przywieszki z numerkiem. Osoba obs艂uguj膮ca Szatni臋 wyr贸偶nia widocznym identyfikatorem.

9. Osoba obs艂uguj膮ca Szatni臋 nie jest zobowi膮zana do potwierdzenia zgodno艣ci to偶samo艣ci osoby przekazuj膮cej rzeczy do przechowania z osob膮, kt贸ra zwraca si臋 o wydanie rzeczy na podstawie wydanej przywieszki.

10. W przypadku zagubienia przywieszki i 偶膮dania wydania przechowywanych rzeczy, osoba obs艂uguj膮ca Szatni臋 jest zobowi膮zana do: poinformowania osoby, kt贸ra zgubi艂a przywieszk臋 o konieczno艣ci poczekania do momentu wydania wszystkich pozosta艂ych w Szatni okry膰 i przedmiot贸w; oraz do uprawdopodobnienia faktu pozostawienia rzeczy poprzez rozmow臋 z osob膮 偶膮daj膮c膮 ich wydania dotycz膮cej cech charakterystycznych rzeczy.

11. Za rzeczy pozostawione na terenie imprezy poza Szatni膮 Organizator nie ponosi 偶adnej odpowiedzialno艣ci.

12. Rzeczy pozostawione w Szatni przechowywane s膮 przez okres 5 dni. Po up艂ywie tego okresu Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za ich utrat臋.

13. Ka偶dy korzystaj膮cy z Szatni jest zobligowany do zapoznania si臋 z powy偶szym Regulaminem i przestrzegania jego zasad. Organizator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu. Uznaje si臋, 偶e ka偶da osoba, przed pozostawieniem swoich przedmiot贸w w Szatni, zapozna艂a si臋 z postanowieniami Regulaminu i zobowi膮za艂a si臋 do bezwzgl臋dnego przestrzegania jego postanowie艅.

14. Aktualny tekst Regulaminu dost臋pny jest przy Szatni oraz na stronach internetowych Organizatora.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

16. Skargi i uwagi dotycz膮ce funkcjonowania Szatni mo偶na zg艂asza膰 do Organizatora na adres聽hello@followthestep.going1.4ourclient.com.

Niniejszy Regulamin wchodzi w 偶ycie z dniem 11 stycznia 2019 r.

 

AUTORYZOWANE PUNKTY SPRZEDA呕Y

Sprzeda偶 bilet贸w na wydarzenia organizowane przez Follow The Step, prowadzona jest na oficjalnej stronie agencji www.followthestep.going1.4ourclient.com, na stronach konkretnych festiwali (www.festfestival.pl, www.wisloujscie.com, www.undercity.pl, www.summercontrast.com) oraz na stronach autoryzowanych dystrybutor贸w bilet贸w: www.goingapp.pl oraz www.eventim.pl, oraz w salonach Empik, Eventim i MediaMarkt.

Wsparcie ze 艣rodk贸w Subwencji Finansowej udzielonej przez PFR S.A.
Latest updates news (2024-06-21 16:44):

adult growth hormone 2VP deficiency | meloxicam how AB7 long to take | quick FY4 flow male enhancement pills side effects | doctor recommended vigrx walmart | PnN reviews for best male enhancement pills | low price cock after viagra | what can a woman take 0pO to increase libido | where to buy viarexin m3h | libido BWK enhancing prescription drugs | como fazer z9J viagra natural | Pi4 sildenafil 100mg what is it | most effective stopping premature ejaculation | free shipping erectile dysfunction thrones | tab sex cbd cream | 0yw does male enhancement pills work | ayurvedic medicine diabetes q0J erectile dysfunction | i7L how to regain sex drive | protonix erectile dysfunction big sale | hpG how long a viagra last | sex stores rd3 in georgia | rolong male enhancement order pVq | viagra and high 6Qb altitude | DgJ xflow male enhancement pills | what affects pennis wFY growth | ULG erectile dysfunction drug longest half life | vitamin PQ4 d good for erectile dysfunction | male enhancement fMp pills rhino | most effective ink pill 75 | low price yohimbe male enhancement | how B3M many viagra do you take | vigor genuine xl review | are figs good rsY for erectile dysfunction | viagra not working anymore IVI | is male enhancement pills 87l safe | can pure wave be used for erectile dde dysfunction | free trial trt alternatives reddit | react male enhancement cream hFT | define erection anxiety | what are the rvL best sex pills | what to XA5 edat for aphrodisiac | does ozempic cause erectile dysfunction RmO | genuine testosterone powder | endurolast male enhancement support ptG | low price ink kitty pill | sauna erectile dysfunction cbd oil | 13 year old dick wXN size | jRC dabur ayurvedic medicines list | is it safe to R0z take testosterone | anxiety enlarge penis size | viagra prank on Czi boyfriend