DOKUMENTY I REGULAMINY


1. Regulamin Imprez

3. Regulamin kart przedpłaconych

4. Regulamin korzystania z szatni

5. Zgoda na uczestnictwo w imprezie niepełnoletnich

6. Polityka Prywatności Follow The Step 

7. Autoryzowane punkty sprzedaży

 

NIEPEŁNOLETNI UCZESTNICY IMPREZ

Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat mogą uczestniczyć w koncercie samodzielnie pod warunkiem posiadania ważnego biletu oraz zobowiązani są do posiadania przy wstępie na Teren Imprezy dokumentu potwierdzającego wiek. Brak dokumentu jest równoznaczny z odmową wstępu bez opiekuna.

Uczestnikiem koncertu może być osoba małoletnia poniżej 16 roku życiapod opieką osoby pełnoletniej i na wyłączną odpowiedzialność osoby pełnoletniej, pod której pieczą pozostaje, po nabyciu biletów wstępu zarówno dla osoby małoletniej jak i pełnoletniej.

❗️Opiekunowie zobowiązani są do posiadania wypełnionego oświadczenia (wzór – oświadczenie opiekuna małoletniego). Osoba pełnoletnia może być opiekunem maksymalnie pięciu małoletnich osób uczestniczących w Imprezie. Posiadanie lub wypełnienie formularza na miejscu nie upoważnia osoby niepełnoletniej poniżej 16 roku życia do samodzielnego wstępu na teren imprezy.

❗️UWAGA! Organizator w stosunku do wybranych wydarzeń może wprowadzić inne ograniczenia wiekowe, o których poinformuje na stronie internetowej wydarzenia. 

 

 

REGULAMIN IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ FOLLOW THE STEP

 

Tych przedmiotów nie zabieraj na nasze wydarzenia!

🚫  zakaz wnoszenia sprzętu rejestrującego audio-video, w tym dronów i selfiesticków oraz określonych w regulaminie aparatów foto

🚫 zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni, petard, rac

🚫 zakaz wnoszenia alkoholu i środków odurzających

🚫 zakaz wnoszenia własnych napojów i jedzenia

🚫 zakaz wnoszenia zamkniętych paczek, pakunków itd.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Regulaminy poszczególnych Imprez oraz dodatkowe regulaminy zakupu biletów na poszczególne Imprezy są dostępne na stronach internetowych dedykowanych Imprezom oraz na stronie Organizatora i mogą zawierać dodatkowe istotne informacje oraz różnice proceduralne. W przypadku rozbieżności pomiędzy wymienionymi dokumentami przeważające znaczenie ma regulamin Imprezy oraz regulamin zakupu biletów na poszczególne Imprezy.

1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Tekst Ujednolicony Dz. U. z 2022 r., poz. 1466. z późn. zm., zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprez (zwanej dalej: „Imprezą”), tj. przez spółkę: FOLLOW THE STEP SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Smolna 38/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 663978, (zwaną dalej: „Organizatorem”).

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.

5. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

a) „Bilet” oznacza jednorazową indywidualną zgodę wejścia na Imprezę, lub oznacza indywidualną zgodę wejścia na Imprezę, który przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy podlega wymianie na Identyfikator (opaskę);”Identyfikator” oznacza identyfikator wydawany przez Organizatora przy wejściu na Teren Imprezy za zwrotem Biletu; Identyfikator będzie miał postać opaski, której wzór ustala Organizator, umieszczonej na trwałe na ręce; z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba; uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności; zakazane jest odstępowanie Identyfikatora. Każdy Uczestnik Imprezy dokonuje wymiany Biletu na Identyfikator osobiście;

b) „Sektory” oznacza poszczególne strefy na Terenie Imprezy: (I) Strefa Imprezy Masowej Płyta, (II) Strefa Imprezy Masowej Trybuny, (II) Strefa Gastronomiczno-sprzedażowa, do których dostęp uzależniony jest od nabycia odpowiedniego rodzaju Biletu

c) „Służby Porządkowe” i „Służby Informacyjne” oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;

d) „Teren Imprezy” oznacza miejsce, w którym przeprowadzana jest Impreza. Miejsce może zostać zmienione z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą

e) „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie Biletu. Uczestnikiem Imprezy może być także osoba małoletnia do 16-tego roku życia, pod opieką osoby pełnoletniej i na wyłączną odpowiedzialność osoby pełnoletniej, pod której pieczą pozostaje, po nabyciu Biletów zarówno dla osoby małoletniej jak i pełnoletniej; osoba małoletnia powyżej 16-tego roku życia – samodzielnie. Z posiadania biletu zwolnione są dzieci poniżej 3 roku życia. Zwolnienie z konieczności zakupu biletu należy udokumentować dowolnym dokumentem potwierdzającym wiek dziecka.

SPRZEDAŻ BILETÓW:

6. Bilety sprzedawane są wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży oraz na stronie www.followthestep.com oraz oficjalnych stronach imprez organizowanych przez Follow The Step. Do ceny nadrukowanej na bilecie może być doliczana opłata serwisowa zależnie od opłat obowiązujących w poszczególnych kanałach sprzedaży biletów. Lista pozostałych autoryzowanych punktów sprzedaży jest dostępna na stronie www.followthestep.com na końcu regulaminu.

Organizator w uzasadnionych przypadkach, w szczególności z przyczyn technicznych lub produkcyjnych, jest uprawniony do zwrotu biletu lub zmiany pierwotnie zamówionych miejsc na inne zarówno przed, jak i w trakcie wydarzenia.

7. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.

8. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.”

9. Bilet upoważniający do wejścia na Imprezę musi być oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wymiany Biletu na Identyfikator i wstępu na Imprezę.

Organizator informuje, iż unikalny kod kreskowy znajdujący się na każdym Bilecie upoważnia do jednorazowego wstępu na Teren Imprezy. W przypadku opuszczenia Terenu Imprezy, ponowny wstęp jest możliwy jedynie po nabyciu kolejnego Biletu. Organizator ostrzega, że w przypadku udostępnienia Biletu (w jakiejkolwiek formie) osobie trzeciej, Bilet ten może być wykorzystany przez tę osobę, co w konsekwencji spowoduje, że nabywca Biletu spotka się z odmową wstępu na Imprezę.

W przypadku gdy bilet przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy zostanie wymieniony na Identyfikator (opaskę). Każdorazowe wejście na Teren Imprezy przysługuje tylko Uczestnikowi z nieuszkodzonym Identyfikatorem umocowanym na trwałe na ręku.

W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest małoletni w wieku poniżej 16 lat, może on uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej – opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej na piśmie przez opiekuna prawnego, która przy pierwszym wejściu na Imprezę w punkcie informacyjnym przekaże deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora. Osobapełnoletnia może być opiekunem maksymalnie pięciu małoletnich osób uczestniczących w Imprezie.

UWAGA! Organizator w stosunku do wybranych wydarzeń może wprowadzić inne ograniczenia wiekowe, o których poinformuje na stronie internetowej wydarzenia.

10. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna chce uczestniczyć w Imprezie wraz z opiekunem każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletów.

Zwrot lub zamiana biletów możliwe są wyłącznie w przypadku odwołania Imprezy, przeniesienia Imprezy do innej miejscowości lub zmiany terminu odbycia się Imprezy. W takim przypadku Organizator każdorazowo ogłasza informację o możliwości zwrotu biletów.

Zwrot biletów w przypadku przeniesienia Imprezy do innej miejscowości lub zmiany terminu planowanego rozpoczęcia imprezy możliwy jest jedynie do momentu nadejścia terminu faktycznego rozpoczęcie Imprezy. Po tym terminie możliwe jest jedynie zainicjowanie procedury reklamacyjnej, niezależnie od tego, czy bilet wstępu został wykorzystany. Wnioski o zwrot biletu złożone po upływie terminu faktycznego rozpoczęcia Imprezy nie będą uwzględniane.

Zwrot biletów możliwy jest jedynie w miejscu ich zakupu lub, w przypadku biletów nabytych w sieci, za pośrednictwem usługodawcy, za pośrednictwem którego zostały one nabyte.
Bilety niewykorzystane nie podlegają możliwości zwrotu.

Nabywca biletu oraz Uczestnik Imprezy przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie przewiduje możliwości przekazywania biletów innych użytkownikom aplikacji Going App.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bilety zakupione w nieautoryzowanych punktach sprzedaży, które podane są przez organizatora w oficjalnej komunikacji imprezy.

Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy z tytułu niewykorzystanego biletu.

WSTĘP NA TEREN IMPREZY I DO SEKTORÓW:

11. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobom posiadającym Bilety oraz dowód tożsamości lub nieuszkodzonym Identyfikatorem umocowanym na trwałe na ręku, zgodny ze wzorem Oranizatora.

W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest małoletni w wieku poniżej 16. lat, może on uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, która przy pierwszym wejściu na Imprezę w punkcie informacyjnym podpisze deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora.

W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest małoletni w wieku do 3 lat, ma on obowiązek posiadać ochraniacze słuchu.

UWAGA! Organizator w stosunku do wybranych wydarzeń może wprowadzić inne ograniczenia wiekowe, o których poinformuje na stronie inrentowej wydarzenia.

12. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w pkt. 12 powyżej, Organizator zobowiązany jest zgodnie z przepisami Ustawy odmówić wstępu na Teren Imprezy:

a) osobom wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy,

b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 22 Regulaminu.

c) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

d) sobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe (nie dotyczy piwa do 3,5% nabytego na terenie), środki odurzające lub substancje psychotropowe.

e) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

13. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.

14. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a) nie posiadającym Identyfikatora,

b) noszącym buty o metalowych zakończeniach,

c) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,

d) posiadającym plastikowe, szklane, metalowe pojemniki lub puszki itp.,

e) nie posiadającym dokumentu tożsamości.

15. Wstęp do poszczególnych Sektorów mają osoby legitymujące się odpowiednim Biletem.

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

16. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

a) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;

b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi i organizującego ich pracę;

c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

d) zmianę miejsca Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.

17. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

18. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

19. Zabrania się:

a) wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy kamer, sprzętu nagrywającego audio i video, oraz sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką, oraz aparatów z zoomem optycznym powyżej 6x. Niedozwolone jest wnoszenie statywów, oraz tzw. selfiesticków, a zdjęcia muszą być robione dla celów prywatnych. Należy fotografować tak, by nie zasłaniać sceny nikomu na widowni ani nie przeszkadzać osobom stojącym w pobliżu.

b) wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy.

c) wnoszenia napojów i jedzenia, z wyłączeniem osób których stan zdrowia wymaga specjalistycznej diety potwierdzonej orzeczeniem lekarskim.

d) wnoszenie dużych plecaków, a także toreb przekraczających wymiary 11,4 cm x 16,51 cm

20. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

21. Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:

a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 12 d), 13 d) lub w pkt. 19 Regulaminu,

d) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

f) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie, nie zastosowania się do polecenia opuszczenia terenu Imprezy lub w celu odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24.05.2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej;

g) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

22. Służby Porządkowe lub Informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

23. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:

a) ręczne wykrywacze metalu,

b) wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń,

c) inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.

24. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje przez:

a) sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Bilet,

b) porównanie okazanego dokumentu ze wzorem.

25. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.

26. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.

27. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.

28. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.

29. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:

a) Zaplecze techniczno-socjalne,

b) Widownia w Płycie,

c) Widownia na Trybunach,

d) Zespoły wejścia głównego,

e) Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne.

f) Strefy Gastronomiczne w których dostępne będzie piwo do 3,5% (z możliwością spożycia tylko w tych strefach).

30. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:

a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;

b) Służby Porządkowe i Informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medycznej.

31. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY:

32. Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników, konieczność dokonania wymiany Biletów na Identyfikatory oraz niezbędne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Imprezę Uczestnicy obowiązani są przybyć na miejsce Imprezy z odpowiednim wyprzedzeniem.

33. Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Imprezy będą używane światła stroboskopowe.

34. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Poprzez nabycie biletu wstępu oraz wstęp na Imprezę osoba przebywająca na Terenie Imprezy wyraża zgodę na utrwalenie jej wizerunku oraz jego rozpowszechnianie dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Organizatora w zakresie wykraczającym poza zakres art. 81 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.). 

REKLAMACJE:

35. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:

FOLLOW THE STEP SP. Z O.O.

Smolna 38/1, 00-375 Warszawa.

36. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 35 powyżej w terminie 21 dni roboczych od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamacje musi posiadać dowód nadania listu poleconego.

Ewentualne niedogodności związane z ograniczoną widocznością, które wynikają z ustawienia elementów nagłośnienia, oświetlenia lub oznaczeń sektorów oraz niedogodności związane z nagłośnieniem Imprezy podlegają ewentualnym reklamacjom tylko w dniu Imprezy oraz w trakcie jej trwania.

37. Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.

38. Administratorem danych osobowych jest Follow The Step Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Smolna 38/1 Warszawa 00-375. Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrywania reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania odpowiedzi na reklamację. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, polegających rozpatrywaniu reklamacji. Administrator  może przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie, zniszczenie lub anonimizację tych danych.

39. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY:

40. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub przez Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

41. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

42. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

43. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.

44. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.

45. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

a) na stronie internetowej www.followthestep.com

b) w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy;

c) przy wejściu na teren Imprezy;

d) na stronach internetowych oficjalnych dystrybutorów imprezy.

46. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 35 na piśmie, przesyłką poleconą.

47. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

48. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.

49. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Imprezy oraz bezpieczeństwa Uczestnikom Imprezy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 czerwca 2020 roku.

Warszawa, dnia 2 czerwca 2020 roku.

 

AUTORYZOWANE PUNKTY SPRZEDAŻY

Sprzedaż biletów na wydarzenia organizowane przez Follow The Step, prowadzona jest na oficjalnej stronie agencji www.followthestep.com, na stronach konkretnych festiwali (www.festfestival.pl, www.wisloujscie.com, www.undercity.pl, www.summercontrast.com) oraz na stronach autoryzowanych dystrybutorów biletów: www.goingapp.pl oraz www.eventim.pl, oraz w salonach Empik, Eventim i MediaMarkt.

Wsparcie ze środków Subwencji Finansowej udzielonej przez PFR S.A.